Δευτέρα , 26 Οκτωβρίου 2020

Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων Δήμου Ευρώτα

dimos evrota

Στόχος: Μηδενικά Απόβλητα !!!

Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων Δήμου Ευρώτα

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Στρατηγική του προγράµµατος αυτού είναι:
Να αναπτυχθούν στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό όλες οι σύγχρονες και οικονοµικές µέθοδοι &
δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων (∆ιαλογή στο Σπίτι ¨πόρτα-πόρτα¨ , Οικολογικές νησίδες, Οικιακή & Γενική κοµποστοποίηση, ∆εµατοποίηση υπολειµµατικού όγκου, Συστηµατική ενηµέρωση), ώστε στη συνεχεία να σχεδιαστεί µια διαχρονική διαχείριση απορριµµάτων µε στόχο
την ελαχιστοποίηση της ταφής και του συνολικού κόστους διαχείρισης.
A΄: ∆ΙΑΛΟΓΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Η βασική πρότασή µας είναι σε επίπεδο παραγωγής απορριµµάτων να γίνεται διαλογή στο σπίτι. ∆ιαλογή στο σπίτι σηµαίνει ότι διαχωρίζουµε τα υλικά στους 4 κάδους διαλογής ανά κατηγορία.
Ο ∆ήµος Ευρώτα, µαζί µε 20 άλλους ∆ήµους της Ιταλίας, υπογράφει συµβόλαιο φιλίας µε την Κοινότητα του Capannori, ενός ∆ήµου µε τα ίδια γεωγραφικά χαρακτηριστικά του ∆ήµου µας, ∆ήµοι που διαχειρίζονται εδώ και 9 χρόνια τα απορρίµµατά τους και έχουν αποκτήσει σηµαντική εµπειρία
στη διαλογή και στη διαχείριση των στερεών απορριµµάτων, οι οποίοι θα µας καθοδηγήσουν στην τελική αντιµετώπιση τηρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής οδηγίας εναρµονιζόµενοι µε τις αρχές σεβασµού του περιβάλλοντος.
Προτείνεται το σύστηµα συλλογής «πόρτα- πόρτα» που στοχεύει στη µείωση του όγκου των απορριµµάτων καθώς και η δηµιουργία

ειδικών χώρων συλλογής ανακυκλώσιµων προϊόντων που τις ονοµάζουµε
οικολογικές νησίδες. Με το πρόγραµµα αυτό αυξάνεται η διαφοροποίηση
των προϊόντων µε εκλεκτικό διαχωρισµό από το σπίτι.
Τρόπος :
Τον Νοέµβριο του 2011 επιλέξαµε την τοπική κοινότητα της Απιδιάς και
συνεχίζουµε να εξαπλώνουµε το σύστηµα συλλογής «πόρτα- πόρτα» σε
όλο τον ∆ήµο Ευρώτα. Εξαφανίζουµε τους κάδους, µοιράζουµε τους
ειδικούς κάδους και µε επισκέψεις καθοδηγούµε τη διαδικασία του
διαχωρισµού (Capannori). 2
Στόχος :
ΠΡΟΛΗΨΗ – Ιδέες για µηδενικά σκουπίδια.
Στόχος είναι, το 2013, η µείωση του µη εκλεκτικού όγκου των
απορριµµάτων και η αύξηση του πραγµατικού οργανικού όγκου που θα έχει
αποτέλεσµα την µείωση του υπολειµµατικού όγκου απορριµµάτων, τη
µείωση του κόστους διαχείρισης, ειδικά οφέλη των δηµοτών (µείωση
∆ηµοτικών Τελών, θέσεις εργασίας) αλλά και της τελικής εκλεκτικής
διαδικασίας που σηµαίνει ότι είτε γίνει πραγµατικότητα ο τελευταίος
περιφερειακός σχεδιασµός, είτε υλοποιηθεί η πρότασή µας για τον τελικό
εκλεκτικό τρόπο τελικής διαχείρισης του υπολειµµατικού όγκου, εµείς θα
έχουµε ήδη δηµιουργήσει το εδάφιο αποφυγής των προστίµων, της
ορθολογικής διαχείρισης, σεβόµενοι και τηρώντας τους περιβαλλοντικούς
όρους που θα εγκριθούν από τη περιφέρεια αλλά και τις βάσεις για την
εφαρµογή ενός πιλοτικού προγράµµατος πρότυπου στην ΕΛΛΑ∆Α που θα
οδηγήσει όλους τους άλλους ∆ήµους να ακολουθήσουν τις καλές πρακτικές
µας.
Πρωτοβουλία σύστασης ∆ικτύου ∆ήµων που θα στοχεύει σε
Μηδενικά Απόβλητα σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Οδηγός για τη συλλογή «πόρτα – πόρτα»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η εξοικονόµηση κόστους από την µη υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων
δίνει τη δυνατότητα στο ∆ήµο να αγοράσει τους κάδους και τις σακούλες
για τις οικογένειες, να οργανώσει ηµερίδες για την πληροφόρηση των
σχολείων και των πολιτών και πάνω απ’ όλα να προσλάβει καινούριο
προσωπικό νέων εργατών. Εποµένως , τα οικονοµικά οφέλη από τη µέθοδο
αυτή είναι:
• Θέσεις εργασίας
• Μείωση του κόστους
• Αποφυγή του σηµαντικού προστίµου
ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
• 10% έκπτωση στα δηµοτικά τέλη για όσους πραγµατοποιούν οικιακή
κοµποστοποίηση. 3
• Οικονοµικά µπόνους για τους χρήστες που παρέχουν άµεσα
ανακτήσιµα υλικά σε σηµεία συναντήσεων (οικολογικές νησίδες).
• Μπόνους 20 ευρώ σε κάθε χρήστη ανά 500 κιλά απορριµµάτων που
µεταφέρει στις οικολογικές νησίδες. Η µέτρηση του όγκου των
απορριµµάτων θα γίνεται κάθε φορά µε ηλεκτρονική κάρτα που θα
παρέχεται στους πολίτες.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
• Μείωση της κοπής δέντρων.
• Μείωση στη κατανάλωση νερού.
• Μειωµένη εκποµπή CO2 στη ατµόσφαιρα.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ¨ ΠΟΠ¨
Οι ΟΤΑ σε συνεργασία µε την ΚΕ∆Ε, την Περιφέρεια και το ΥΠΕΚΑ έχουν
κάθε συµφέρον να προωθήσουν τις διαδικασίες για να µπορεί να
εφαρµοστεί και στη χωρά µας η χρέωση των δηµοτικών τελών µε βάση το
βάρος των απορριµµάτων ¨ Πληρώνω Όσο Πετάω¨ και όχι µε βάση τα τ.µ.
της κατοικίας. Έτσι, οι δηµότες και οι επιχειρήσεις θα έχουν και οικονοµικά
κίνητρα για να συµµετέχουν στα προτεινόµενα προγράµµατα εναλλακτικής
διαχείρισης και ανακύκλωσης.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ο βασικότερος παράγοντας επιτυχίας της προτεινοµένης πρότασης,
Εναλλακτική ∆ιαχείριση Απορριµµάτων, είναι η υλοποίηση συστηµατικού
προγράµµατος ενηµέρωσης .
1. ΟΡΓΑΝΙΚΑ
Για τη συλλογή των οργανικών (υπολείµµατα κουζίνας και φαγητού) θα
χορηγηθούν στα νοικοκυριά :
Πλαστικός κάδος διάτρητων τοιχωµάτων
Φτιαγµένος µε ένα ειδικό σύστηµα αερισµού στα τοιχώµατα του, στον πάτο
και στο καπάκι, έτσι ώστε να µπορεί να διατηρηθεί κάτω από το νεροχύτη
της κουζίνας. Είναι χωρητικότητας 7 λίτρων. 4
Ο κάδος αυτός επιτρέπει :
• Την απόδραση του ατµού και του αέρα µε το πλεονέκτηµα της
εξάλειψης των οσµών.
• Την εξάλειψη των υγρών που σχηµατίζονται συνήθως στο
κάτω µέρος των κάδων.
• Τη µείωση του βάρους των απορριµµάτων.
Βιοδιασπώµενες σακούλες
Χρησιµοποιούνται µέσα στον κάδο µε τα διάτρητα τοιχώµατα.
Κάδος πράσινου χρώµατος
Έχει χωρητικότητα 120 λίτρων. Μέσα στον κάδο τοποθετούνται οι
βιοδιασπώµενες σακούλες. Ο κάδος πρέπει να τοποθετείται έξω από το
σπίτι, όχι αργότερα από τις 07 π.µ. τις παρακάτω ηµέρες :
• ∆ευτέρα και Παρασκευή
Τι πετάµε στον πράσινο κάδο των οργανικών υλικών:
Υπολείµµατα κουζίνας (φλούδες, φύλλα, κοτσάνια, χαλασµένοι
καρποί, υπολείµµατα από σαλάτες, κόκκαλα και ψάρια κατά
προτίµηση τεµαχ ισµένα)
Αλλοιωµένα τρόφιµα
Υπολείµµατα καφέ και βοτάνων
Κελύφη αυγών
Λαχανικά και φρούτα
Φύλλα
Χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας
Χόρτα, κλαδέµατα, γκαζόν
Πριονίδι, ροκανίδια, άχυρο
Στάχτη από ξύλα
Μαραµένα λουλούδια 5
2. ΧΑΡΤΙ
Για τη συλλογή χαρτιού θα δοθούν :
Γκρι πλαστικός κάδος
Ο κάδος είναι χωρητικότητας 120 λίτρων και πρέπει να τοποθετείται έξω
από τα σπίτια στο σηµείο που γίνεται η συλλογή, όχι αργότερα από τις 07
π.µ. τις παρακάτω ηµέρες :
• Τετάρτη
Χαρτί και χαρτόνι µπορεί, επίσης, να τοποθετηθεί στο σηµείο συλλογής την
προγραµµατισµένη ηµέρα, δεµένο σε δέσµες ή σε κιβώτια που ζυγίζουν 15
κιλά.
Τι πετάµε στον γκρι κάδο του χαρτιού:
Χαρτοκιβώτια
Εφηµερίδες
Περιοδικά
Βιβλία
Τετράδια
Χαρτοσακούλες
Χάρτινες συσκευασίες (π.χ από γάλα, χυµούς, δηµητριακά,
ζυµαρικά, πίτσα, µπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά,
οδοντόκρεµες, τσιγάρα)
Φάκελοι αλληλογραφίας κ.α
Μην βάλετε δοχεία όπου περιέχουν γάλα, χυµό φρούτων, κρασί,
πλαστικοποιηµένο χαρτί και αντικολλητικό χαρτί.
Μην τοποθετείτε το χαρτί σε πλαστικές σακούλες! 6
3. ΠΟΙΚΙΛΑ ΥΛΙΚΑ
Για τη συλλογή των ποικίλων υλικών δόθηκαν :
Κάδος µπλε χρώµατος
Έχει χωρητικότητα 120 λίτρα.
Τα υλικά που ρίχνονται µέσα στον µπλε κάδο πρέπει να είναι κατάλληλα
επιλεγµένα και να τοποθετούνται έξω από το σπίτι στο σηµείο συλλογής
που έχει συµφωνηθεί, όχι αργότερα από τις 07 π.µ. τις παρακάτω ηµέρες :
• Τρίτη και Σάββατο
Τι πετάµε στον µπλέ κάδο των ποικίλων υλικών:
Αλουµινένιες και λευκοσιδηρές συσκευασίες (π.χ κουτάκια
αναψυκτικών, µπύρας, κονσέρβες κάθε είδους, από γάλα
εβαπορέ, τόνο, ντοµατοπολτό, ζωοτροφές, µπισκότα κ.α)
Γυάλινες συσκευασίες (π.χ από νερό, χυµούς, αναψυκτικά,
αλκοολούχα ποτά, βαζάκια τροφίµων, από αρώµατα,
φάρµακα κ.α)
Πλαστικές συσκευασίες (π.χ µπουκαλάκια νερού,
αναψυκτικών, από γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά,
είδη καθαρισµού, σαµπουάν, αφρόλουτρα, αποσµητικά,
πλαστικές σακούλες, φιλµ περιτυλίγµατος, τελάρα τροφίµων
κ.α)
Πλαστικές κρεµάστρες, πλαστικά δοχεία από µπογιές,
πλαστικά γάντια, πλαστικά ποτήρια /µαχαιροπίρουνα/πιάτα,
κουτιά από cd/dvd κ.α
Μην βάλετε δοχεία για κόλλες, χρώµατα και στεγανωτικά, κεραµικά υλικά
κ.α. 7
4. ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ
Για τη συλλογή των µη ανακυκλώσιµων αποβλήτων παρέχεται :
Κόκκινος πλαστικός κάδος
Είναι χωρητικότητας 120 λίτρων.
Πρέπει να τοποθετείται έξω από το σπίτι, στα σηµεία συλλογής που έχουν
συµφωνηθεί, όχι αργότερα από τις 07 π.µ. τις παρακάτω ηµέρες :
• Πέµπτη
Τι να βάλετε µέσα στον κόκκινο κάδο:
Αδρανή υλικά (π.χ πέτρες, µπάζα κ.α)
Πάνες
Βαµβάκι
Ρούχα
Ακαθαρσίες ζώων
Χαρτιά τουαλέτας
Ότι αποµένει µετά το διαχωρισµό από τα άλλα είδη απορριµµάτων.
Για παράδειγµα :
Πάνες, σύριγγες, βαµβάκι, βρώµικα κουρέλια, σφουγγάρια, καουτσούκ,
κεραµικά, πιάτα, κύπελλα και κουβάδες, δοχεία χρωµάτων, στυλό,
σακούλες ηλεκτρικών σκουπών, κόλλες, τσάντες, παλιά παπούτσια,
κολλητική ταινία, καλλυντικά, οδοντόβουρτσες και ξυριστικές µηχανές,
βούρτσες µαλλιών, ακαθαρσίες κατοικίδιων, φωτογραφικά φιλµ και
φωτογραφίες, σωλήνες οδοντόπαστας…
5. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Α. Πρασινάδα (γρασίδι και φύλλα) και κλαδιά
Όποιος, λόγω έλλειψης χώρου, δεν εφαρµόζει οικιακή κοµποστοποίηση ,
µπορεί να παραδώσει το γρασίδι και τα φύλλα σε σάκους 15 κιλών στους
φορείς εκµετάλλευσης τις ηµέρες της συλλογής των οργανικών. 8
Μην τοποθετείτε το υλικό σε πλαστικές σακούλες. Σας προτείνουµε να
χρησιµοποιείτε επαναχρησιµοποιήσιµα εµπορευµατοκιβώτια ή χάρτινα
κουτιά.
Biocomposter
Η οικιακή µέθοδος ανακύκλωσης.
Μετατρέψτε τις φλούδες από φρούτα και λαχανικά, το χαρτί κουζίνας, τις
χαρτοπετσέτες, τα κατακάθια καφέ και τσαγιού, τη στάχτη από τζάκι, τα
πεσµένα φύλλα, το κοµµένο γρασίδι σε πρώτης τάξεως φυτικό λίπασµα για
το έδαφος και τα φυτά έτοιµο για χρήση στον κήπο, στις
γλάστρες και τα πάρκα.
Οικιακή Κοµποστοποίηση
Πως τα αποφάγια µας γίνονται…λίπασµα!
Τα τσόφλια των αυγών, η υπόλοιπη σαλάτα, τα χόρτα που περίσσεψαν από
το τραπέζι σας, και το κατακάθι του καφέ µπορούν εύκολα να γίνουν
κοµπόστ για τα φυτά σας.
Ποια υλικά µπορούµε να κοµποστοποιήσουµε;
• Λαχανικά, χορταρικά, φρούτα (ωµά ή βρασµένα).
• Υπολείµµατα από σαλάτες, αφού στραγγιστούν τα υγρά.
• Φυτικά υπολείµµατα όπως ξερά φύλλα, βλαστοί, κοµµένο γκαζόν κ.λπ.
• Στάχτη, π.χ. από τζάκι.
• Τσόφλια αυγών.
• Χαρτιά κουζίνας (ρολό κουζίνας, χαρτοπετσέτες, µαλακές σακούλες).
• Πριονίδι (ιδιαίτερα εάν είναι πολύ υγρό το κοµπόστ και θέλουµε ένα
µείγµα πιο ισορροπηµένο και µε µεγαλύτερο αερισµό).
• Υπολείµµατα βοτάνων από ροφήµατα και κατακάθια καφέ ή και φίλτρα
γαλλικού καφέ.
• Οργανικά λιπάσµατα, όπως καστανόχωµα, φυλλόχωµα κ.λπ.).
Τι εξοπλισµό χρειαζόµαστε;
Χρειαζόµαστε τον ειδικό κάδο κοµποστοποίησης, λίγο χώµα κήπου, λίγους
γεωσκώληκες (µόνο για την πρώτη φορά), ένα µακρύ ξύλο για ανακάτεµα
και ένα µικρό κάδο για τη συλλογή των σκουπιδιών στην κουζίνα.
Πώς φτιάχνουµε κοµπόστ στο σπίτι;
Ρίχνουµε στον κάδο – κοµποστοποιητή τα οργανικά υλικά της κουζίνας µας
και προσθέτουµε φύλλα και κλαδιά µε λίγο χώµα. Φροντίζουµε το µείγµα 9
να περιέχει διάφορα υλικά, ώστε να αποτελεί την κατάλληλη τροφή για
τους γεωσκώληκες – µπορεί να µας τους προµηθεύσει η Οικολογική
Εταιρεία Ανακύκλωσης – που αναλαµβάνουν την αποσύνθεση των
οργανικών υλικών. Τροφοδοτούµε τον κάδο µας µε ποικιλία υλικών και
ανακατεύουµε κατά διαστήµατα ώστε να εµπλουτίζεται το µείγµα µε
οξυγόνο. Το πρώτο κοµπόστ ωριµάζει σε 3 περίπου µήνες και µπορούµε να
το χρησιµοποιήσουµε στον κήπο, στις γλάστρες µας ή και στα παρτέρια της
γειτονιάς µας.
Μέχρι να γίνει το κοµπόστ δεν γεµίζει ο κάδος;
Ο κάδος κοµποστοποίησης δεν γεµίζει καθόλου εύκολα, θα µπορούσε
µάλιστα να καλύψει τις ανάγκες δύο και τριών νοικοκυριών. Πρέπει να
σκεφτούµε πως όλα τα φρούτα και τα λαχανικά που βάζουµε στον κάδο
χάνουν το νερό τους και µικραίνει σηµαντικά ο όγκος τους. Oταν βγει και
το κοµπόστ για πρώτη φορά επέρχεται και ισορροπία.
Μπορεί ο κάδος κοµποστοποίησης να µοιράζεται από τους ενοίκους
µιας πολυκατοικίας;
Στα πιλοτικά προγράµµατα που έχουν γίνει, όταν τοποθετείται κάδος
κοµποστοποίησης για χρήση σε όλη την πολυκατοικία, δίνεται παράλληλα
µε τον µεγάλο κάδο και ένας µικρός για κάθε νοικοκυριό. Με αυτόν τον
τρόπο διαχωρίζει πιο εύκολα τα σκουπίδια του και τα πετάει ξεχωριστά.
Πόσοι είδη κάδων υπάρχουν;
Κατ’ αρχάς υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη. Eνα για όσους διαθέτουν κήπο
κι ένα δεύτερο γι’ αυτούς που έχουν µπαλκόνι. Oσον αφορά το µέγεθος,
στην αγορά διατίθενται δύο µεγέθη. Ο µεσαίος κάδος µε τετράγωνη βάση
80 cm. και 1 µ. ύψος, χωρητικότητας 340 λίτρων και ο µεγάλος
χωρητικότητας 640 λίτρων, µε διπλάσιο δηλαδή όγκο αλλά όχι µέγεθος.
Υπάρχει κίνδυνος για την υγεία;
Oχι. Οι θερµοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την κοµποστοποίηση
φθάνουν τους 650 µε 700 C όπου δεν επιβιώνει το σύνολο των παθογόνων
οργανισµών που ενδέχεται να εισέλθει στο υπό κοµποστοποίηση µείγµα.
Κατά δεύτερον, ο κάτοχος του κάδου είναι αυτός που καθορίζει και τι θα
ρίξει µέσα, µε αποτέλεσµα να καθορίζει την καθαρότητα του «λιπάσµατος». 10
Β. Μπαταρίες
Χρησιµοποιείστε τα δοχεία που θα βρείτε σε διάφορες επιχειρήσεις .
Γ. Ληγµένα φάρµακα
Χρησιµοποιείστε τις κατάλληλες συσκευασίες που θα βρείτε στα φαρµακεία,
σε οποιαδήποτε υγειονοµική υπηρεσία και ιατρικά κέντρα.
∆. Μεταχειρισµένα ενδύµατα
Τοποθετείστε τα ενδύµατα σε ειδικά κίτρινα εµπορευµατοκιβώτια που
προβλέπονται.
Ε. Φυτικά έλαια από υπολείµµατα
Για την συλλογή τους χρησιµοποιούνται πλαστικές φιάλες λευκού
χρώµατος. Όταν γεµίσουν, θα πρέπει να τοποθετούνται έξω, στο σηµείο
που έχει συµφωνηθεί.
6. ΟΓΚΩ∆Η ΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Ογκώδη υλικά
Αστικά στερεά απόβλητα που λόγω του µεγέθους τους δεν µπορούν να
συγκεντρωθούν µε τα υπόλοιπα, όπως στρώµατα, κρεβάτια, καναπέδες,
έπιπλα γενικά, λαµαρίνα, ξύλινα τραπέζια, παγκάκια, παιδικά παιχνίδια,
πλαστικές ή µεταλλικές απλώστρες, µπανιέρες, λέβητες νερού,
θερµάστρες…. 11
Ηλεκτρικές συσκευές
Ψυγεία, καταψύκτες, κλιµατιστικά, τηλεοράσεις, υπολογιστές, πλυντήρια
ρούχων και πιάτων, ηλεκτρικές εστίες, λαµπτήρες εξοικονόµησης
ενέργειας, σωλήνες νέον και µικρές συσκευές.
Τα ογκώδη υλικά και οι ηλεκτρικές συσκευές µπορούν να δίνονται σε
οικολογικούς σταθµούς άµεσα από τους χρήστες κατά τη διάρκεια των
ωρών λειτουργίας.
Οικιακή συγκοµιδή
Οι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν την υπηρεσία αυτή δωρεάν, για
την απόσυρση µέχρι 3 ογκωδών υλικών ,µία φορά την εβδοµάδα για κάθε
∆. Ενότητα , µε ένα τηλεφώνηµα στο τηλ. 6945594434. Επιπλέον, οι
ίδιοι οι πολίτες µπορούν να τα πηγαίνουν στις οικολογικές νησίδες που
δηµιουργούµε.
Προτεινόµενο πρόγραµµα συλλογής απορριµµάτων µε τη µέθοδο
«πόρτα – πόρτα»
∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Σάββατο
Οργανικά ● ●
Μη
ανακυκλώσιµα ●
Χαρτί ●
Ποικίλα υλικά ● ●
Κατηγορίες
στερεών
αποβλήτων
Κάδοι Σακούλες
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ● Πλαστικός κάδος
διάτρητων τοιχωµάτων
Βιοδιασπώµενες
σακούλες 12
● Πράσινος κάδος
ΧΑΡΤΙ Γκρι πλαστικός κάδος
ΠΟΙΚΙΛΑ ΥΛΙΚΑ Μπλε κάδος
ΜΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ
Κόκκινος πλαστικός κάδος 13
Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία του συστήµατος «πόρτα – πόρτα»
απαιτείται η συνεργασία όλων και η τήρηση ορισµένων κανόνων:
• Να χρησιµοποιούνται µόνο βιοδιασπόµενες σακούλες για τα οργανικά
• Να ακολουθείτε τις οδηγίες για το διαχωρισµό των διάφορων τύπων
απορριµµάτων
• Να γνωρίζετε την ακριβή ηµέρα της συλλογής (οι σακούλες θα
συλλέγονται µόνο τις ηµέρες που έχουν προβλεφθεί)
• Να τοποθετείτε τα δοχεία και τις σακούλες ή πριν από τις 07.00 π.µ. ή
το προηγούµενο βράδυ µετά τις 22.00 µ.µ.
B’ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Τι είναι η κοµποστοποίηση
Πρόκειται για µέθοδο αποσύνθεσης απορριµµάτων και µετατροπής τους σε
κοµπόστ (είδος φυτικού λιπάσµατος). Μέσα στους ειδικά διαµορφωµένους
κάδους Biocomposter τοποθετούνται διάφορα οργανικά απόβλητα
(φρούτα, λαχανικά, φλούδες, τσόφλια αυγών, χαρτοπετσέτες, φύλλα
κ.λ.π).
Με τη βοήθεια του οξυγόνου, της σωστής αναλογίας άνθρακα και αζώτου,
της θερµοκρασίας που αναπτύσσεται στον κάδο αλλά και της ύπαρξης
µικροοργανισµών (στους µεγαλύτερους κάδους τοποθετούνται
γαιοσκώληκες), γίνεται η αποσύνθεση των σκουπιδιών που µετατρέπονται
έτσι σε φυσικό λίπασµα. Ουσιαστικά πρόκειται για µια µέθοδο που µιµείται
και επιταχύνει τις διεργασίες αποδόµησης που συµβαίνουν στη φύση.
Α)Οικιακή
Κοµποστοποίηση
Στην Ευρώπη υπάρχει ένα µεγάλο ρεύµα κατευθυνόµενο προς την οικιακή
κοµποστοποίηση, η οποία µάλιστα δεν έρχεται σε αντίθεση µε καµία άλλη
µέθοδο που µπορεί ενδεχοµένως να εφαρµόζει ο εκάστοτε δήµος. Ο κύριος 14
Φίλιππος Κυρκίτσος, πρόεδρος της οικολογικής εταιρείας ανακύκλωσης και
διδάκτωρ περιβαλλοντολόγος µάς επισηµαίνει πως τα οργανικά αποτελούν
το 40% µε 60% των σκουπιδιών µας κατά βάρος και από το 40% κατ’
ελάχιστο, το 80% µπορούµε να το βάλουµε στον δικό µας κάδο. Με τον
τρόπο αυτό, το κάθε νοικοκυριό µπορεί να διαχειριστεί µόνο του το 1/3
των σκουπιδιών του. Παράλληλα παράγουµε κοµπόστ καλής ποιότητας
βελτιώνοντας την ποιότητα του κήπου και των φυτών µας, προστατεύουµε
το περιβάλλον και κυρίως αποδεικνύουµε έµπρακτα πως µπορούµε να
αποτελέσουµε εκτός από κύριοι υπαίτιοι του προβλήµατος και µέρος της
λύσης του.
Μέθοδοι
&
Τεχνικές
Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιλεγεί µία από τις τρεις
µεθόδους – τεχνικές κοµποστοποίησης. Η µία τεχνική αφορά στη
δηµιουργία εργοστασίων µεγάλου µηχανικού διαχωρισµού µε
συνεπαγόµενο τεράστιο κόστος.
Η δεύτερη τεχνική κοµποστοποίησης είναι η διαλογή στην πηγή.
Κατά τη µέθοδο αυτή τοποθετείται ένας ξεχωριστός κάδος δίπλα στους
συµβατικούς, το κάθε νοικοκυριό ξεδιαλέγει τα οργανικά στην κουζίνα του
και τα τοποθετεί στον ξεχωριστό αυτό κάδο όπου στη συνέχεια ειδικό
όχηµα περισυλλέγει τα σκουπίδια και τα πηγαίνει στην ειδική µονάδα.
Η τρίτη µέθοδος είναι η οικιακή, όπου ο πολίτης αναλαµβάνει να κάνει
τη δουλειά του δήµου µηδενίζοντας το κόστος περισυλλογής και
µετατροπής των οργανικών σε κοµπόστ, µειώνοντας σηµαντικά την
ποσότητα των σκουπιδιών και εξισορροπώντας µε εύκολο τρόπο τον όγκο
των σκουπιδιών που παράγει.
Biocomposter
Η οικιακή µ μέθοδος ανακύκλωσης.
Μετατρέψτε τις φλούδες από φρούτα και λαχανικά, το χαρτί κουζίνας, τις
χαρτοπετσέτες, τα κατακάθια καφέ και τσαγιού, τη στάχτη από τζάκι, τα
πεσµένα φύλλα, το κοµµένο γρασίδι σε πρώτης τάξεως φυτικό λίπασμα µα για
το έδαφος και τα φυτά έτοιµο για χρήση στον κήπο, στις
γλάστρες και τα πάρκα.
Οικιακή Κοµποστοποίηση
Πως τα αποφάγια µας γίνονται…λίπασµα!
Τα τσόφλια των αυγών, η υπόλοιπη σαλάτα, τα χόρτα που περίσσεψαν από
το τραπέζι σας, και το κατακάθι του καφέ µπορούν εύκολα να γίνουν
κοµπόστ για τα φυτά σας. 15
Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 7 ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ποια υλικά µπορούµε να κοµποστοποιήσουµε;
• Λαχανικά, χορταρικά, φρούτα (ωµά ή βρασµένα).
• Υπολείµµατα από σαλάτες.
• Φυτικά υπολείµµατα όπως ξερά φύλλα, βλαστοί, κοµµένο γκαζόν κ.λπ.
• Στάχτη, π.χ. από τζάκι.
• Τσόφλια αυγών.
• Χαρτιά κουζίνας (ρολό κουζίνας, χαρτοπετσέτες, βιοδιασπόµενες
σακούλες).
• Πριονίδι (ιδιαίτερα εάν είναι πολύ υγρό το κοµπόστ και θέλουµε ένα
µείγµα πιο ισορροπηµένο και µε µεγαλύτερο αερισµό).
• Υπολείµµατα βοτάνων από ροφήµατα και κατακάθια καφέ ή και φίλτρα
γαλλικού καφέ.
• Οργανικά λιπάσµατα, όπως καστανόχωµα, φυλλόχωµα κ.λπ.).
Τι εξοπλισµό χρειαζόµαστε;
Χρειαζόµαστε τον ειδικό κάδο κοµποστοποίησης, λίγο χώµα κήπου, λίγους
γεωσκώληκες (µόνο για την πρώτη φορά), ένα µακρύ ξύλο για ανακάτεµα
και ένα µικρό κάδο για τη συλλογή των σκουπιδιών στην κουζίνα. 16
Πώς φτιάχνουµε κοµπόστ στο σπίτι;
Ρίχνουµε στον κάδο – κοµποστοποιητή τα οργανικά υλικά της κουζίνας µας
και προσθέτουµε φύλλα και κλαδιά µε λίγο χώµα. Φροντίζουµε το µείγµα
να περιέχει διάφορα υλικά, ώστε να αποτελεί την κατάλληλη τροφή για
τους γεωσκώληκες – µπορεί να µας τους προµηθεύσει η Οικολογική
Εταιρεία Ανακύκλωσης – που αναλαµβάνουν την αποσύνθεση των
οργανικών υλικών. Τροφοδοτούµε τον κάδο µας µε ποικιλία υλικών και
ανακατεύουµε κατά διαστήµατα ώστε να εµπλουτίζεται το µείγµα µε
οξυγόνο. Το πρώτο κοµπόστ ωριµάζει σε 3 περίπου µήνες και µπορούµε να
το χρησιµοποιήσουµε στον κήπο, στις γλάστρες µας ή και στα παρτέρια της
γειτονιάς µας.
ΤΙ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΟΜΠΟΣΤ
ΝΑΙ ΟΧΙ
Φλούδια και κοτσάνια από
λαχανικά
Μεταλλικά αντικείµενα, κοµµάτια
από καρφιά
Υπολείµµατα βοτάνων από
ροφήµατα, κατακάθια καφέ
Κονσέρβες, αλουµινένια δοχεία
Φυτικά υπολείµµατα όπως ξερά
φύλλα βλαστοί από γλάστρες κ.λ.π
Αλουµινόχαρτο, πλαστικά
αντικείµενα ή σακούλες
Οργανικά λιπάσµατα κοπριές,
καστανόχωµα, φυλλοχώµατα
γενικά
Γυαλιά
Στάχτη Χαρτιά, ιδίως χρωµατιστά
Τσόφλια αυγών (κοπανισµένα κατά
προτίµηση)Υπολείµµατα βοτάνων
από ροφήµατα, κατακάθια καφέ
Ξύλα(δεν αποικοδοµούνται
γρήγορα)
Πριονίδι, ιδιαίτερα αν έχουµε πολύ
υγρό κοµποστ
Κρέατα, τυριά, λάδια, σάλτσες και
γενικά όχι µαγειρεµένα 17
Μέχρι να γίνει το κοµπόστ δεν γεµίζει ο κάδος;
Ο κάδος κοµποστοποίησης δεν γεµίζει καθόλου εύκολα, θα µπορούσε
µάλιστα να καλύψει τις ανάγκες δύο και τριών νοικοκυριών. Πρέπει να
σκεφτούµε πως όλα τα φρούτα και τα λαχανικά που βάζουµε στον κάδο
χάνουν το νερό τους και µικραίνει σηµαντικά ο όγκος τους. Oταν βγει και
το κοµπόστ για πρώτη φορά επέρχεται και ισορροπία.
Μπορεί ο κάδος κοµποστοποίησης να µοιράζεται από τους ενοίκους
µιας πολυκατοικίας;
Στα πιλοτικά προγράµµατα που έχουν γίνει, όταν τοποθετείται κάδος
κοµποστοποίησης για χρήση σε όλη την πολυκατοικία, δίνεται παράλληλα
µε τον µεγάλο κάδο και ένας µικρός για κάθε νοικοκυριό. Με αυτόν τον
τρόπο διαχωρίζει πιο εύκολα τα σκουπίδια του και τα πετάει ξεχωριστά.
Πόσοι είδη κάδων υπάρχουν;
Κατ’ αρχάς υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη. Eνα για όσους διαθέτουν κήπο
κι ένα δεύτερο γι’ αυτούς που έχουν µπαλκόνι. Oσον αφορά το µέγεθος,
στην αγορά διατίθενται δύο µεγέθη. Ο µεσαίος κάδος µε τετράγωνη βάση
80 cm. και 1 µ. ύψος, χωρητικότητας 340 λίτρων και ο µεγάλος
χωρητικότητας 640 λίτρων, µε διπλάσιο δηλαδή όγκο αλλά όχι µέγεθος.
Υπάρχει κίνδυνος για την υγεία;
Oχι. Οι θερµοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την κοµποστοποίηση είναι
τόσο µεγάλες που δεν επιβιώνει το σύνολο των παθογόνων οργανισµών
που ενδέχεται να εισέλθει στο υπό κοµποστοποίηση µείγµα. Κατά
δεύτερον, ο κάτοχος του κάδου είναι αυτός που καθορίζει και τι θα ρίξει
µέσα, µε αποτέλεσµα να καθορίζει την καθαρότητα του «λιπάσµατος».
Β) Γενική Κοµποστοποίηση
Πιλοτικό πρόγραµµα Κοµποστοποίησης στο ∆ήµο Ευρώτα
1. Περίληψη –Πλεονεκτήµατα της µεθόδου
Με τη µέθοδο επεξεργασίας απορριµµάτων που προτείνουµε αρχικά, θα
γίνεται προεπεξεργασία των απορριµµάτων µε σκοπό την ανάκτηση
ανακυκλώσιµων υλικών και έπειτα επεξεργασία του οργανικού κλάσµατος
σε κλειστό σύστηµα κοµποστοποίησης.
Για την πρότασή µας υπάρχει πλήρης κάλυψη των νοµοθετικών
απαιτήσεων και περιορισµών είναι φιλική περιβαλλοντολογικά , η όχληση
των περιοίκων είναι µηδενική µε µηδενικές οσµές. Η κοµποστοποίηση του 18
οργανικού κλάσµατος θα γίνεται αρχικά σε ανοιχτό σύστηµα και σε
κλειστό σύστηµα όταν αναπτυχθεί σε µεγάλο ποσοστό το σύστηµα
διαλογής ¨πόρτα-πόρτα¨, µε πλήρως ελεγχόµενες συνθήκες επεξεργασίας
και ποιότητας του τελικού προϊόντος προς διάθεση Η διάθεση του–τύπου
Κόµποστ- προϊόντος για ανάπλαση εδαφών, αναδάσωση καµένων
εκτάσεων, αποκατάσταση λατοµείων, αποκατάσταση ΧΑ∆Α (χωµατερών).
Το ποσοστό υλικών προς απόθεση είναι µόνο 5 – 7% του συνόλου, το
οποίο θα είναι αδρανές. Τέλος η µέθοδος αυτή απαιτεί µικρή σχετικά
έκταση και έχει τη σύµφωνη γνώµη των περιβαλλοντολογικών
οργανώσεων.
2. Περιγραφή Έργου
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Στόχος η ανάκτηση καθαρών κλασµάτων
Χαρτιού
Σιδήρου
Γυαλιού
ΡΕΤ
Μη σιδηρούχων µετάλλων (κυρίως Αλουµινίου και Χαλκού)
Το υπόλειµµα οδηγείται σε Granulator για τη παραγωγή RDF(Στερεού
εναλλακτικού καυσίµου)
Το οργανικό κλάσµα οδηγείται ακολούθως σε κλειστό σύστηµα
κοµποστοποίησης µε διαδοχικά και σε παράλληλη διάταξη κανάλια ή σε
fermenter για παραγωγή βιοαερίου).
Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει µηχάνηµα ανοίγµατος σακούλας
,Βαλλιστικό ∆ιαχωριστή ,Μαγνήτες, ∆ιαχωριστής µη σιδηρούχων
µετάλλων, Καµπίνα χειροδιαλογής και Κόσκινα .
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ
Μετά το διαχωρισµό τα οργανικά οδηγούνται µε φορτωτή ή µεταφορική
ταινία στα κανάλια. Τα κανάλια είναι κλειστά και µε απολύτως ελεγχόµενες
συνθήκες αερισµού και υγρασίας µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η
απαγωγή του µολυσµένου αέρα πραγµατοποιείται επίσης ελεγχόµενα και ο
µολυσµένος αέρας οδηγείται σε βιόφιλτρα. Έτσι δεν προκύπτει όχληση
λόγω οσµών. Η προσαγωγή φρέσκου αέρα πραγµατοποιείται επίσης
ελεγχόµενα. Ιδιαίτερο και σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η αυτονοµία
εκάστου καναλιού. 19
Έτσι έχουµε την δυνατότητα τροφοδοσίας κάθε καναλιού µε διαφορετικό
υλικό π.χ.
Κανάλι 1:Mε οργανικά των ΑΣΑ
Κανάλι 2 :Mε ιλύς βιολογικού καθαρισµού
Κανάλι 3 :Mε απόβλητα σφαγείων
Κανάλι 4 :Mε κοπριές
Κανάλι 5 :Mε κλαδέµατα
Κανάλι 6:Mε απόβλητα ελαιτριβείων κ.ο.κ
Ο βασικός µηχανολογικός εξοπλισµός που αναστρέφει τα υλικά και
εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες για την κοµποστοποίηση είναι εκτός του
καναλιού και προστατεύεται από φθορές και διάβρωση. Έπειτα από
διάστηµα 3-5 εβδοµάδων (Αναλόγως του υλικού εκάστου καναλιού) το
προϊόν εξέρχεται και παραµένει υγιεινοποιηµένο και άοσµο σε υπαίθριο
χώρο και µεγάλων διαστάσεων σωρούς .
Τα τελικά προϊόντα οδηγούνται για καθηµερινή επικάλυψη του ΧΥΤΑ για
αποκατάσταση χωµατερών ,λατοµείων και άλλες χρήσεις ως
εδαφοβελτιωτικό.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ
Τα κλειστά συστήµατα προτιµούνται για τη διαχείριση (Κοµποστοποίηση
ή Βιο-ξήρανση) των πλέον «δύσκολων» και µε εντονότερη όχληση υλικών
(Οργανικό κλάσµα Αστικών αποβλήτων, ληγµένα τρόφιµα, ζωικά
υπολείµµατα, λάσπες βιολογικών καθαρισµών κ.α.) . Συνοδεύονται από
συστήµατα προσαγωγής και απαγωγής αέρα, βιόφιλτρο, εξοπλισµό on line
ελέγχου των παραµέτρων.
Χρονική περίοδος επεξεργασίας: 3 – 6 εβδοµάδες.
Επεξεργαζόµενη ποσότητα ανά στρέµµα:6.000 m3
έως 12.000m3 ανά
έτος και ανά στρέµµα κοµποστοπλατείας.
Κλειστό σύστηµα τούνελ:
Επιτρέπει τη διαχείριση του συνόλου των οργανικών αποβλήτων και των
πλέον δύσκολων. Η Βιολογική Επεξεργασία επιτρέπει τιµή βιο –
αποδόµησης µεγαλύτερη του 70% µε χρονική διάρκεια 5-6 εβδοµάδων. Το
κλειστό σύστηµα συνοδεύεται από ηλεκτρονικά ελεγχόµενο σύστηµα
ελέγχου αερισµού και υγρασίας και παρέχει τις µέγιστες τιµές Βιο –
αποδόµησης και Βιολογικής ξήρανσης.20
Η µοναδική σχεδίαση (κλειστό τούνελ) επιτρέπει το χαµηλότερο κόστος
κατασκευών και επίσης το χαµηλότερο λειτουργικό κόστος.Τα κλειστά
τούνελ επιτρέπουν την ευέλικτη ταυτόχρονη διαχείριση – επεξεργασία
διαφορετικών υλικών ανά τούνελ. Μετά την επεξεργασία 2-5 εβδοµάδων
το εξερχόµενο υλικό το οποίο είναι βιο-σταθεροποιηµένο µεταφέρεται για
αποκατάσταση λατοµείων, ορυχείων, αποκατάσταση ΧΑ∆Α, εδαφοβελτίωση
χέρσων εκτάσεων, εδαφοβελτίωση καµένων εκτάσεων, καθηµερινή
επικάλυψη ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ κ.α.
3. Φωτογραφίες
ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΣΜΕΣ
ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΣΜΕΣ21
Γ΄: ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ
Λόγω του ότι αποµένει ένα υπόλειµµα 7% από τη µέθοδο της
κοµποστοποίησης, προτείνουµε τη µέθοδο του δεµατοποιητή για τη
επεξεργασία του υπολείµµατος αυτού, η οποία είναι προσωρινή και για 2
έτη έως ότου η προτεινόµενη λύση από την περιφέρεια υλοποιηθεί ή όπως
θα δείτε στην ∆΄φάση θα προχωρήσουµε και περαιτέρω στην επίλυση του
προβληµατικού υπολειµµατικού όγκου µε µέθοδο που θα πληροί τους
περιβαλλοντικούς όρους.
1
Παρουσίαση συστήµατος
• Ταινία τροφοδοσίας
• Βιοµηχανικός δεµατο̟οιητής
• Βιολογικός καθαρισµός
• Μηχάνηµα ̟εριτύλιξης
• Πλυστικό µηχάνηµα
• Περονοφόρο µηχάνηµα
• ∆εξαµενές νερού
• Στεγασµένο κτίριο22
2
Περιγραφή της Μεθόδου
• Βήµα 1:
Τα α̟ορρίµµατα µέσω ιµάντα ή φορτωτή
τροφοδοτούνται στον δεµατο̟οιητή
• Βήµα 2:
Οι µ̟άλες α̟ορριµµάτων ̟ροωθούνται και
ανυψώνονται µέσω ράµ̟ας στο µηχάνηµα
̟εριτύλιξης
3
• Βήµα 3:
Βιολογικός καθαρισµός
Τα στραγγίσµατα των α̟ορριµµάτων καθώς και τα νερά
α̟ό την έκ̟λυση του εξο̟λισµού θα συλλέγονται µέσω
κατάλληλων καναλιών και αγωγών της εγκατάστασης σε
βιολογικό καθαρισµό ικανότητας µέγιστης ε̟εξεργασίας
24.000 lt / ηµ.
• Βήµα 4:
Οι µ̟άλες των α̟ορριµµάτων τυλιγµένες µε το
stretch-film α̟οθηκεύονται ̟ροσωρινά σε εξωτερικό
ανοιχτό χώρο Το φιλµ που απαιτείται για την περιέλιξη είναι
ειδικό και έχει υποστεί σταθεροποίηση µε UV που επιτρέπει
την ασφαλή χρήση του για 1,5-2 χρόνια. Το πάχος του stretch
film κυµαίνεται από 700-750 mm.23

Πλεονεκτήµατα της µεθόδου
1. Η ̟αρουσία του stretch film εµ̟οδίζει την υγρασία
και το οξυγόνο να έλθει σε ε̟αφή µε τα
συµ̟ιεσµένα α̟ορρίµµατα. Με τον τρό̟ο αυτό
µειώνονται στο ελάχιστο οι ζυµώσεις του οργανικού
κλάσµατος των α̟ορριµµάτων για αρκετό χρόνο
µετά την ̟αραγωγή τους και τα δεµατο̟οιηµένα
α̟ορρίµµατα µ̟ορούν να διατηρηθούν
α̟οθηκευµένα σε ο̟οιοδή̟οτε χώρο για µεγάλο
χρονικό διάστηµα σε κυβικές ή κυλινδρικές µ̟άλες
οι ο̟οίες δεν µυρίζουν και δεν ̟αράγουν σκόνη ή
στραγγίσµατα.
2. Εξαιρετικά µεγάλη σµίκρυνση του όγκου των
α̟ορριµµάτων
5
Πλεονεκτήµατα της µεθόδου
3. Παράγοντες ό̟ως η αυτανάφλεξη, η δυσοσµία, η
διάβρωση των ε̟ιφανειών ενα̟όθεσης, η
̟ροσέλκυση ̟τηνών και τρωκτικών και η διασ̟ορά
ελαφρών αντικειµένων εξουδετερώνονται
4. Η αυτόµατη λειτουργία του δεµατο̟οιητή και του
µηχανήµατος ̟εριέλιξης µειώνει τα εργατικά έξοδα
και συντοµεύει το χρόνο ε̟εξεργασίας
5. Το stretch film είναι υλικό φιλικό προς το περιβάλλον
καθώς µπορεί είτε να ανακυκλωθεί, είτε να
χρησιµοποιηθεί ως πηγή ενέργειας
6. Οι µπάλες µπορούν να τοποθετηθούν ως έχουν στην
χωµατερή ή να ανοιχτούν µε αυτόµατο µηχάνηµα24
6
7. Η εγκατάσταση είναι τελείως κλειστή ώστε να
α̟οφεύγεται η ορατότητα, οι οσµές (δυνατότητα
αντίστροφης ̟ίεσης) καθώς και η διασ̟ορά
α̟ορριµµάτων.
8. Μετά το τέλος του έργου η κτιριακή εγκατάσταση
µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί είτε ως σταθµός
µεταφόρτωσης α̟ορριµµάτων ή ανακυκλώσιµων
υλικών είτε ως κέντρο διαλογής ανακυκλώσιµων
υλικών (Κ∆ΑΥ)
9. Κατά τη διαδικασία της ̟εριτύλιξης (µε
τουλάχιστον 4 στρώσεις stretch film), υ̟άρχουν
σηµεία στη µ̟άλα µε ̟ερισσότερες στρώσεις για την
ασφαλή µεταφορά της (χρήση ̟ερονοφόρου) στο
χώρο ενα̟όθεσης
8 ∆εµατο̟οιητής25
9Μηχάνηµα Περιτύλιξης µε film (PE) Πολυαιθυλενίου
10 Μ̟άλα µε α̟ορρίµµατα κατά τη διαδικασία
̟εριέλιξης26
11 Μ̟άλα µε α̟ορρίµµατα κατά τη διαδικασία ̟εριέλιξης
13 Μ̟άλα µε α̟ορρίµµατα έτοιµη για την ̟ροσωρινή α̟οθήκευση27
15 Μ̟άλες Α̟ορριµµάτων Α̟οθηκευµένες
∆έµατα αποθηκευµένα µετά από το pressing & την περιτύλιξη τους που
υφίστανται τοποθετούνται σε κατάλληλα τσιµεντένια υποστρώµατα µε τριχοειδή
έτσι ώστε και τα τελευταία υπολείµµατα να επιστρέφουν στον βιολογικό µέσα
από κατάλληλους αγωγούς.
∆΄: ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με δεδοµένη την ευαισθησία και την προθυµία του ∆ήµου Ευρώτα αναφορικά µε την διαχείριση των απορριµµάτων µε στόχο την οριστική λύση του προβλήµατος µε απόλυτο σεβασµό προς το περιβάλλον, χωρίς εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα ή νανοσωµατιδίων που προκαλούν τον
κίνδυνο της δηµόσιας υγείας, αναµένοντας την επίλυση της Περιφέρειας .

About irealtygr

Δείτε επίσης

Εκθεση Έπιπλο & Σπίτι Από 11 έως 19 Οκτωβρίου 2014 στο HELEXPO MAROUSSI

Στην εποχή της ανανέωσης και της δημιουργικότητας, η Έκθεση Σπιτιού ΕΠΙΠΛΟ & ΣΠΙΤΙ 2014 ανοίγει …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

16 − 1 =