Σάββατο , 30 Μαΐου 2020

Τεχνολογίες του «έξυπνου σπιτιού».

Τα σύγχρονα κτίρια διαθέτουν όλο και αυξανόμενο πλήθος ηλεκτρικών συσκευών και συστημάτων προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ατόμων που διαμένουν ή εργάζονται σε αυτά έτσι ο σχεδιασμός των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων αποκτά μεγαλύτερη σημασία και εξελίσσεται συνεχώς.

O κύριος παράγοντας που προωθεί τη τεχνολογία είναι η αύξηση του οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους και η μεγάλη ήδη κατανάλωση των φυσικών πηγών ενέργειας που επιβάλλει πλέον την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση της καταναλωμένης ενέργειας όποια και αν είναι αυτή.

Επίσης οι  απαιτήσεις για ασφάλεια δίνουν ολοένα και μεγαλύτερο βάρος στην προσφορά συστημάτων ολοκληρωμένων που παρέχουν δυνατότητα αυτοματισμών και όσο των δυνατών περισσότερων απομακρυσμένων ελέγχων συσκευών και παράλληλα οι απαιτήσεις  για την αξιοπιστία τους συνεχώς αυξάνονται

Η επικρατούσα πρακτική ήταν να κατασκευάζονται ιδιαίτερες διατάξεις αυτοματισμού για το κάθε κύκλωμα  έτσι σε μια κλασική ηλεκτρική εγκατάσταση συναντάμε κυκλώματα τα οποία εξυπηρετούν μια συσκευή ή ομάδα ομοειδών συσκευών δηλαδή ηλεκτρικά κυκλώματα φωτισμού, θέρμανσης, κίνησης, κλιματισμού, πυρανίχνεσης, συναγερμού, τηλεφώνων, δίκτυα μεταφοράς δεδομένων, κλπ.  

Τώρα οι απαιτήσεις αυτοματισμού, τηλεχειρισμού, χρονοπρογραμματισμού, κλπ., των διαφόρων συσκευών αυξάνονται, τα αντίστοιχα ηλεκτρικά κυκλώματα εφοδιάζονται με πρόσθετα συστήματα ελέγχου και υλικά, προκειμένου οι συσκευές να εκτελούν τις αυτοματοποιημένες λειτουργίες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα συντονισμού και παρακολούθησης της συνολικής λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων σε ένα κτίριο ή ένα διαμέρισμα, να πολλαπλασιάζεται η πολυπλοκότητα το κόστος της κατασκευής αλλά και της συντήρησης της εγκατάστασης και παράλληλα ο χειρισμός των διαφόρων συσκευών γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος, δυσκολεύοντας τους τελικούς χρήστες των συσκευών αυτών.

 Οι τεχνολογίες του «έξυπνου σπιτιού» έρχονται για να δώσουν απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα.  

 Βασίζονται στις εξελίξεις στην πληροφοριακή και επικοινωνιακή τεχνολογία και εισάγουν ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου, μέσω του οποίου μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους όλα τα επί μέρους τμήματα που απαρτίζουν μια ηλεκτρική εγκατάσταση.

 Κεντρικό σημείο του νέου συστήματος είναι η δημιουργία ενός αποκεντρωμένου συστήματος μεταφοράς και επεξεργασίας δεδομένων (κατά το πρότυπο λειτουργίας των Η/Υ), δηλαδή ενός διαύλου επικοινωνίας (Bus) που διατρέχει όλη την εγκατάσταση και πάνω στον οποίο συνδέονται όλα τα ενεργά στοιχεία του συστήματος, όπως είναι τα μπουτόν, οι διακόπτες, τα αισθητήρια (θερμοκρασίας, κίνησης φωτός, κλπ.) και τα στοιχεία εξόδου που δίνουν εντολές για την ενεργοποίηση ρελαί φωτισμού, ηλεκτρικών βαλβίδων, ηλεκτροκινητήρων (π.χ. για την αυτόματη λειτουργία ρολών παραθύρων), αναλογικών ρυθμιστών, κλπ.

 Υπάρχουν διαφορετικά είδη συστημάτων bus ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του διαύλου επικοινωνίας:

  • Το σύστημα όπου ο δίαυλος πραγματοποιείται με ένα συνεστραμμένο ζεύγος αγωγών (σύστημα TPTwisted Pair).
  • Το σύστημα όπου ως δίαυλος επικοινωνίας χρησιμοποιείται το ίδιο το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (σύστημα PLPower Line).
  • To σύστημα όπου η μετάδοση δεδομένων γίνεται με ραδιοσυχνότητα και δεν χρησιμοποιείται ενσύρματη γραμμή για την υλοποίηση του διαύλου (σύστημα RFRadio Frequency)

 Στην Ευρώπη έχουν γνωρίσει μεγαλύτερη διάδοση τα συστήματα που χρησιμοποιούν ξεχωριστή γραμμή για το δίαυλο επικοινωνίας (τηλεφωνική γραμμή – Twisted Pair), ενώ στις ΗΠΑ έχουν επικρατήσει τα συστήματα που χρησιμοποιούν ως δίαυλο το δίκτυο μεταφοράς ισχύος και λειτουργούν κυρίως με την επικοινωνιακή πλατφόρμα Χ-10.

 Όπως συμβαίνει με όλα τα νέα και ταχέως αναπτυσσόμενα τεχνολογικά πεδία, παρατηρείται έντονος ανταγωνισμός των διαφόρων κατασκευαστών για την κατάκτηση της αγοράς.

 Η επιλογή της κατάλληλης λύσης, σε μια αγορά δεν είναι εύκολη καθώς κυκλοφορούν διάφορα ανταγωνιστικά μεταξύ τους συστήματα) δεν είναι εύκολη υπόθεση.

 Για να έχει επιτυχία, ο σχεδιαστής της εγκατάστασης θα πρέπει να είναι όσο τον δυνατόν πιο ενημερος με τα διάφορα συστήματα που υπάρχουν στην αγορά και να ακολουθήσει κάποια βήματα την αναλυτική καταγραφή και μετά να πάει στην επιλογή της καλύτερης δυνατής τεχνικής λύσης για την υλοποίηση .

 Απαραίτητα το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι η λεπτομερής καταγραφή των αναγκών αυτοματοποίησης που θεωρούνται αναγκαίες από το χρήστη  και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτική.

 Να υπάρχειμια πλήρης αναλυτική , όσο το δυνατόν, οι επιθυμητές, αυτοματοποιημένες και μη λειτουργίες, που αφορούν το φωτισμό, τη θέρμανση, τον εξαερισμό, τον κλιματισμό κλπ.

 Αφού καταγραφούν αρχίζουν οι επιλογές υλοποίησης που μπορεί να είναι  π.χ απο απλούς διακόπτες χειροκίνητοι ή χρονοδιακόπτες αλλά και πιο σύνθετες που χρειάζονται συστήματα που να διαθέτουν προγραμματισμό και κεντρικό έλεγχο από μια κεντρική μονάδα.

Στην περίπτωση αυτή, εξετάζονται πρόσθετες λύσεις που περιλαμβάνουν συστήματα τεχνολογίας bus, είτε με χρήση τηλεφωνικού καλωδίου, είτε με χρήση της γραμμής ισχύος, είτε ασύρματα με ραδιοσυχνότητα ή ακόμα με χρήση δομημένης καλωδίωσης, δηλαδή δίκτυων Ethernet τα οποία προσφέρουν λύσεις σε περιπτώσεις όπου απαιτείται μετάδοση σημάτων με μεγάλο όγκο πληροφοριών και μεγάλες ταχύτητες, όπως η βιντεοσκόπηση χώρων με κάμερες, ή η λειτουργία οπτικοακουστικών συστημάτων.

 Τα δίκτυα αυτά μπορούν να συνδυαστούν και με απλούστερες εφαρμογές, να συνδεθούν δηλαδή σε αυτά διάφορα αισθητήρια

 Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν λύσεις στις οποίες μπορεί να γίνει χρήση συνδυασμού διαφόρων τεχνολογιών και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

 Για κάθε επιλογή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο οικονομικός παράγοντας ( κόστος υλικών  ) , αξιοπιστία υλικών ,το κόστος συντήρησης της εγκατάστασης αλλα και τι δυνατότητες επέκτασης και προσαρμογής της εγκατάστασης σε μελλοντικές ανάγκες, μας προσφέρει η επιλογή μας

Οι τεχνολογίες των «έξυπνων σπιτιών» είναι ένας νέος και ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας, χρησιμοποιούνται διεθνώς διάφορες τεχνολογίες, η εξέλιξη των οποίων ακολουθεί τις αντίστοιχες εξελίξεις που συμβαίνουν γενικότερα στο χώρο των Επικοινωνιακών και Πληροφοριακών Τεχνολογιών.

Όπως συμβαίνει με όλες τις νέες τεχνολογίες, η τεχνολογία των «έξυπνων σπιτιών» βρίσκεται στο αρχικό στάδιο όπου οι διάφοροι κατασκευαστές των υλικών προσπαθούν να επιβάλουν ο καθένας τη δική του πλατφόρμα, προκειμένου να κυριαρχήσουν στην αγορά.

About irealtygr

Δείτε επίσης

Εκθεση Έπιπλο & Σπίτι Από 11 έως 19 Οκτωβρίου 2014 στο HELEXPO MAROUSSI

Στην εποχή της ανανέωσης και της δημιουργικότητας, η Έκθεση Σπιτιού ΕΠΙΠΛΟ & ΣΠΙΤΙ 2014 ανοίγει …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

thirteen + nine =