Πέμπτη , 24 Σεπτεμβρίου 2020

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ερ. : Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραμμα;

Απ.: Το Πρόγραμμα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

Ερ. : Ποιό είναι το ύψος της χρηματοδότησης και πώς κατανέμεται στις Περιφέρειες;

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 400 περίπου εκ. € και κατανέμεται ανά Περιφέρεια βάσει των υφιστάμενων σε αυτή κτηρίων και των κονδυλίων που έχει συνεισφέρει το αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Ερ.: Η κάθε Περιφέρεια θα έχει τον δικό της προϋπολογισμό?

Απ.: Ναι, η κάθε περιφέρεια έχει τον δικό της προϋπολογισμό.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ερ.: Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ποιες οι επιδοτήσεις;

Απ.: Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες/ωφελούμενους, οι οποίοι, εισοδηματικά εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία. Συγκεκριμένα:

Κατηγορία Α

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 15.000 € ή τις 25.000€ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν τη χορήγηση ΑΤΟΚΟΥ δανείου και επιχορήγηση του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει δάνειο 10.000 € θα αποπληρώσει 7.000 € άτοκα.

Κατηγορία Β Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 15.000 και 30.000 € ή 25.000 και 50.000€ αντίστοιχα.

Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν τη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου και επιχορήγηση για το 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Κατηγορία Γ Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 45.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 65.000.Το ποσοστό των ωφελούμενων της κατηγορίας αυτής θα καθορισθεί στον Οδηγό του προγράμματος. Για την κατηγορία αυτή, το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου.

Ερ. : Υπάρχουν φορολογικά κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες;

Απ.: ΝΑΙ. Με το νέο φορολογικό νόμο 3842/2010, έχει θεσπιστεί μείωση του οφειλόμενου φόρου που μπορεί να φτάσει και τα 600 € για δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως των 6.000 €.

Ερ.: Τι θα πρέπει να έχουν τα κτήρια για να είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση;

Τα είδη των κατοικιών που μπορούν επιδοτηθούν από το πρόγραμμα είναι: η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα υπό προϋποθέσεις σχετικά με το σύστημα θέρμανσης, που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (μη εξοχική).

Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 1.500 €/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του Οδηγού του προγράμματος.

Έχουν οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1979 ή μεταγενέστερα αλλά νομίμως δεν έχει γίνει μελέτη θερμομόνωσης λόγω υπαγωγής του σχετικού αιτήματος στις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού θερμομόνωσης

Δεν έχουν γίνει προσθήκες καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση μετά την 31.12.1979 στη βάση αναθεώρησης της ανωτέρω οικοδομικής άδειας.

Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Ερ.: Γιατί επιλέχθηκαν τα κτήρια πριν την 01.01.1980;

Απ.: Τα κτήρια που κτίστηκαν με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί πριν το 1980 δεν έχουν θερμομόνωση και συνεπώς είναι τα πλέον ενεργοβόρα. Αν δεν υπήρχε ο περιορισμός του 1980 οι αιτήσεις για τα κτήρια μετά το 1980 δεν θα είχαν μεγάλη πιθανότητα να κριθούν επιλέξιμες, βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης. Ο περιορισμός λοιπόν αυτός λειτουργεί και ως ασφαλιστική δικλείδα αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να κριθεί μια αίτηση επιλέξιμη και να μην ταλαιπωρούνται άδικα οι πολίτες.

Ερ.: Πώς νοείται η «χρήση κύριας κατοικίας»;

Απ.: Τόσο η κύρια όσο και η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία δηλώνονται στη φορολογική δήλωση (Έντυπο Ε1). Για την περίπτωση πολυκατοικίας θα πρέπει το 50% των ιδιοκτησιών να χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Εάν το ακίνητο χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση και άρα δεν δηλώνεται ως κατοικία του ενδιαφερομένου θα πρέπει ο ενοικιαστής/ένοικος να βεβαιώνει τη χρήση της κατοικίας με Υ.Δ.

Ερ.: Για να ενταχθεί μια κατοικία στο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Πως θα αποδεικνύεται αυτό; Γιατί αποκλείεται η εξοχική κατοικία;

Απ.: Η χρήση της κατοικίας (κύρια, εξοχική κλπ.) δηλώνεται στη φορολογική μας δήλωση. Στην περίπτωση που το ακίνητο έχει ενοικιασθεί θα πρέπει ο ωφελούμενος να προσκομίσει Υ.Δ. του ενοικιαστή ότι το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία. Είμαστε έτσι κι αλλιώς υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε ότι το κτήριο που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα χρησιμοποιείται για κατοικία καθώς βασιζόμαστε σε Ευρωπαϊκό Κανονισμό που αφορά στον οικιακό τομέα. Με την επιλογή μας για κύρια κι όχι εξοχική κατοικία επιδιώκουμε να επιχορηγηθούν κτήρια που χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα εντός του έτους ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Ερ.: Τί είναι τιμή ζώνης;

Απ.: Η ενιαία τιμή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στη ζώνη αυτή και αναφέρεται στην συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο (μ2) επιφάνειας, καινούργιας κατοικίας ή διαμερίσματος στον Α’ όροφο της οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο και με Συντελεστή Εμπορικότητας ίσο με τη μονάδα.

Ερ.: Γιατί έχει τεθεί ο περιορισμός της τιμής ζώνης;

Απ.: Η τιμή ζώνης και το εισόδημα αποτελούν τα κοινωνικά κριτήρια του προγράμματος, που είναι απαίτηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009. Στόχος μας είναι το πρόγραμμα να λειτουργήσει ως μοχλός λήψης απόφασης για επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης από τους πολίτες με τα χαμηλότερα εισοδήματα, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική συνοχή.

Ερ.: Γιατί δεν επελέγη ως εργαλείο η αντικειμενική αξία αλλά η τιμή ζώνης;

Απ.: Ο λόγος που δεν επελέγη ως εργαλείο η αντικειμενική αξία, αλλά η τιμή ζώνης, είναι ότι η αντικειμενική αξία αποτελεί στοιχείο με έντονες διαφοροποιήσεις (υπολογισμός με αρκετούς επιμέρους συντελεστές), αφού υπολογίζεται για κάθε ιδιοκτησία χωριστά. Συνεπώς, η εξαγωγή μέσου όρου θα ήταν αυθαίρετη και θα οδηγούσε σε στρέβλωση.

Ερ.: Πώς θα πιστοποιείται η επιλεξιμότητα βάσει της τιμής ζώνης;

Απ.: Οι τιμές ζώνης είναι διαθέσιμες από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας. Ο πολίτης θα προσκομίζει σχετικό δικαιολογητικό (ΕΤΑΚ), ή σχετική βεβαίωση της εφορίας.

Ερ.: Η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Απ.: Μετά την έκδοση του ΚΕΝΑΚ και του Π.Δ. για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος θα κληθούν να προβούν σε ενεργειακή επιθεώρηση. Το πιστοποιητικό της επιθεώρησης θα αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Με τη λήξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει νέα επιθεώρηση με βάση την οποία θα πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών και η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας. Το 100% του κόστους των επιθεωρήσεων για τις κατηγορίες Α’ και Β’ θα είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο του προγράμματος, εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Ερ.: Πως θα ξέρω ότι είμαι στη κατηγορία Δ και ότι μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

Απ.: Οι κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί πριν το 1980 και χωρίς θερμομόνωση, είναι οι πλέον ενεργοβόρες και εφόσον δεν έχουν προβεί σε ριζική ανακαίνιση, θα βρίσκονται με μεγάλη πιθανότητα σε κατηγορία μικρότερη ή το πολύ ίσης της Δ. Σε κάθε περίπτωση η ενεργειακή κατηγορία θα προκύψει από την ενεργειακή επιθεώρηση και θα καταγράφεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακή Απόδοσης που θα εκδοθεί από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Ερ.: Για τη λήψη δανείου θα τίθενται από την εκάστοτε τράπεζα υποδοχής αιτήσεων επιπλέον προϋποθέσεις;

Απ.: Για τη λήψη του δανείου θα ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης που διενεργεί η κάθε τράπεζα.

Ερ.: Οι ιδιώτες που έχουν μπει στον Τειρεσία μπορούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Απ.: Για τη λήψη του δανείου θα ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης που διενεργεί η κάθε τράπεζα.

Ερ.: Σε περίπτωση περισσότερων συγκύριων (ψιλή κυριότητα, επικαρπία) ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται και ποιος κάνει αίτηση για το πρόγραμμα;

Απ.: Σε περίπτωση ύπαρξης συγκύριων θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία όλων για την ένταξη στο πρόγραμμα. Αίτηση για υπαγωγή σε μία από τις 3 κατηγορίες κινήτρων του προγράμματος μπορεί να υποβάλλει ένας εκ των συγκύριων που θα πρέπει να πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια της αντίστοιχης κατηγορίας.

Ερ.: Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας;

Απ.: Ναι. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί το μεμονωμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας ως επιλέξιμη κατοικία και να μπορεί να υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη του, είναι:

η ύπαρξη συστήματος που παρέχει στον ένοικο τη δυνατότητα ελέγχου στο σύστημα θέρμανσης (π.χ. αυτονομία, ατομικός λέβητας) ή υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο του προγράμματος, για εγκατάσταση ατομικού συστήματος θέρμανσης,

ο ιδιοκτήτης να έχει εξασφαλίσει, όπου απαιτείται, τη συναίνεση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

Ερ.: Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις;

Απ: Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και θα αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες κατηγορίες.

Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Λόγω των ανωτέρω ενεργειακών απαιτήσεων η παρέμβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα εάν ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του ανοίγματος (κούφωμα – πλαίσιο και υαλοπίνακας) ικανοποιεί τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία (όχι σε διαμέρισμα) και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σταθερών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά).

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτηριακού κελύφους συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακοί οικισμοί). Στην περίπτωση παρεμβάσεων σε στέγη, επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν στη θερμομόνωση και υγρομόνωση αυτής.

Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται:

– Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με καινούργιο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, γεωθερμική αντλία θερμότητας, ηλιοθερμική αντλία, κλπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του λεβητοστασίου στο σύνολό του (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων κλπ) με εξαίρεση τη δεξαμενή πετρελαίου.

– Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης.

– Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

Ειδικά για την περίπτωση πρότασης αντικατάστασης καυστήρα/ λέβητα πετρελαίου με νέο ίδιας τεχνολογίας θα πρέπει με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα αποτελέσματα της ανάλυσης καυσαερίων να τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη για την αλλαγή έναντι συντήρησης ή χημικού καθαρισμού (π.χ. λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές).

Ερ.: Πρέπει να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις;

Απ.: Μετά την ενεργειακή επιθεώρηση ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επιλέξει σε συνεργασία με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή όποιες και όσες παρεμβάσεις έχουν προταθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή και είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα και παράλληλα οδηγούν στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας του κατά μία τουλάχιστον κατηγορία και πληρούν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ. Σημαντικό στοιχείο βέβαια, για την επιλεξιμότητα στο πρόγραμμα, θα είναι ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει τις παρεμβάσεις εκείνες που θα του φέρουν την μεγαλύτερη εξοικονόμηση με το λιγότερο δυνατό κόστος.

Ερ.: Πώς θα γνωρίζει ο πολίτης τις παρεμβάσεις που θα τον οδηγήσουν σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας;

Απ.: Οι προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή θα είναι αρκετά αναλυτικές και θα προσδιορίζουν την εξοικονομούμενη ενέργεια και ενδεικτικό κόστος κάθε παρέμβασης.

Ερ.: Υπάρχουν προδιαγραφές για τα υλικά και έχει υπολογιστεί το ύψος των δαπανών;

Απ.: Οι ανώτατες τιμές μονάδας ανά εξειδικευμένη παρέμβασης θα είναι διαθέσιμες κατά την προκήρυξη του προγράμματος.

Οι προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλονται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α. να οδηγούν, βάσει της υπολογιζόμενης εξοικονομούμενης ενέργειας, στην αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία και

β. τα δομικά στοιχεία και οι επιμέρους ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις όπου γίνονται οι παρεμβάσεις να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ , και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟ ΤΕΕ). Εξαιρείται η απαίτηση για το μέγιστο επιτρεπόμενο μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας (Um).

Επιπλέον τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Ερ.: Ποια η σκοπιμότητα επιδότησης των συγκριμένων τεχνολογιών και μέτρων;

Απ.: Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως στην θερμομόνωση του κτηρίου και το σύστημα θέρμανσης έχουν επιλεγεί ως οι πλέον ωφέλιμες για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Αποτελούν τις πρώτες και πλέον αποδοτικές επιλογές στην κλίμακα αξιολόγησης των τεχνολογιών εξοικονόμησης στον κτηριακό τομέα χωρίς ασφαλώς να υποβαθμίζεται και η σχετική σημασία των άλλων τεχνολογιών που δεν επιδοτούνται.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ερ.: Πως μπορεί να ενταχθεί μια πολυκατοικία ως ενιαίο σύνολο;

Απ.: Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία, ως σύνολο κτηρίου, επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:

Τουλάχιστον το 50% των διαμερισμάτων να χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ως επιλέξιμες και οι υπόλοιπες ιδιοκτησίες που χρησιμοποιούνται ως εξοχική ή άλλη δευτερεύουσα κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο στην οποία περιλαμβάνονται οι επιμέρους αιτήσεις του συνόλου των ιδιοκτητών

Υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που αφορά στο σύνολο του κτηρίου.

Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις γίνεται γενική συνέλευση (Γ.Σ.) και αποφασίζεται, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται στο καταστατικό, η συμμετοχή της πολυκατοικίας, η επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή και ο καθορισμός εκπροσώπου πολυκατοικίας. Στη συνέχεια γίνεται η ενεργειακή επιθεώρηση της πολυκατοικίας και ο εκπρόσωπος προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο υποκατάστημα της τράπεζας που έχει συμφωνηθεί από τη Γ.Σ. να γίνει η αίτηση. Ο κάθε ιδιοκτήτης προσκομίζει στο ίδιο υποκατάστημα τα επιπλέον δικαιολογητικά που αφορούν στα προσωπικά του στοιχεία, όπως ταυτότητα, εκκαθαριστικό κλπ.

Ερ.: Υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις για να αιτηθεί μια πολυκατοικία στο σύνολό της ένταξη στο πρόγραμμα;

Απ.: Για την ένταξη της πολυκατοικίας στο πρόγραμμα αρκεί μόνο το 50% των διαμερισμάτων να χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Σε αυτήν την περίπτωση είναι επιλέξιμοι και οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται ως εξοχική ή άλλη δευτερεύουσα κατοικία.

Επιπλέον κίνητρο για την πολυκατοικία : Εάν πληρείται το εισοδηματικό κριτήριο της Α’ κατηγορίας από τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτητών επιλέξιμων διαμερισμάτων, θα εντάσσονται στην εν λόγω κατηγορία και οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία και τα εισοδήματά τους δεν ξεπερνούν τα όρια της κατηγορίας Β’.

Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι από ενεργειακής πλευράς τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα όταν οι παρεμβάσεις αφορούν στο σύνολο της πολυκατοικίας.

Ερ.: Στην περίπτωση πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο για να ενταχθούν σε κάποια από τις κατηγορίες κινήτρων;

Απ.: Γενικά η αίτηση κάθε ιδιοκτήτη εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα εισοδήματά του. Για να διευκολυνθεί όμως η λήψη απόφασης στην περίπτωση πολυκατοικίας ισχύουν τα κίνητρα που αναφέρονται στην απάντηση της ερώτησης «Υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις για να αιτηθεί μια πολυκατοικία στο σύνολό της ένταξη στο πρόγραμμα».

Ερ.: Ποιό ποσοστό θα απαιτείται για συμφωνία στη Γενική Συνέλευση (για την περίπτωση των πολυκατοικιών);

Απ.: Το ποσοστό καθορίζεται στον κανονισμό πολυκατοικίας και συνήθως είναι το 100% των συνιδιοκτητών. Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ερ.: Πόσο εύκολη θα είναι η επίτευξη συμφωνίας σε μία πολυκατοικία ώστε να έρθει ως σύνολο κτηρίου για ένταξη στο πρόγραμμα;

Απ.: Καταρχήν θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι κάθε επέμβαση από αυτές που θεωρούνται «κοινόχρηστες» απαιτούν επίτευξη συμφωνίας στην πολυκατοικία, ανεξαρτήτως του προγράμματός μας. Υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί σε αυτό που απορρέουν από το ιδιοκτησιακό ιδιωτικό δίκαιο αλλά και τον ΓΟΚ. Παρόλα αυτά επειδή τεχνικά και για ουσιαστικούς λόγους ενεργειακής απόδοσης (σωστή θερμομόνωση) είναι καλύτερα η πολυκατοικία να αντιμετωπιστεί ενιαία, δίνουμε σημαντικά επιπλέον κίνητρα για τις πολυκατοικίες. Με τον τρόπο αυτό υπηρετούμε καλύτερα τον πρωταρχικό στόχο του προγράμματος που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ερ.: Πότε ξεκινάει το Πρόγραμμα;

Απ.: Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει με τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου θα μπορούν να κατατίθενται αιτήσεις στις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Ερ.: Που θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν ερωτήματα/διευκρινήσεις επί του προγράμματος;

Απ.: Έχει δημιουργηθεί για τη διευκόλυνση των πολιτών γραφείο αρωγής (help – desk) στο τηλέφωνο 801 11 36 300 και σχετική ιστοσελίδα με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Επίσης οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στις τράπεζες που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Ερ.: Θα υπάρξει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων;

Απ.: Ναι, Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου και η διάρκεια υποβολής θα είναι 2 μήνες από την ημερομηνία έναρξης.

Ερ.: Πού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι στην παρούσα φάση να βρουν το δελτίο τύπου της εξαγγελίας του προγράμματος;

Απ.: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το σχετικό δελτίο τύπου του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον» στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής www.ypeka.gr

Ερ.: Από ποια ημερομηνία μπορούν να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες;

Απ.: Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία έκδοσης του απαιτούμενου πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης από τον ενεργειακό επιθεωρητή. Οι εν λόγω δαπάνες γίνονται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου και θα είναι επιλέξιμες εφόσον το αίτημά του υπαχθεί στο πρόγραμμα.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ερ.: Ποιες είναι οι επιδοτήσεις του προγράμματος;

Απ.: Οι επιδοτήσεις φαίνονται στην απάντηση της ερώτησης «Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ποιες οι επιδοτήσεις;»

Ερ.: Ποιό είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού;

Απ.: Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 €.

Ερ.: Γιατί έχει επιλεγεί το ποσό των 15.000 € ανά ιδιοκτησία ως ανώτατος προϋπολογισμός; Αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες;

Απ.: Για τον υπολογισμό του ανώτατου επιλέξιμου προϋπολογισμού, μελετήθηκε μια μέση κατοικία (περίπτωση διαμερίσματος και μονοκατοικίας) και βρέθηκε ότι τα μεγέθη αυτά καλύπτουν τις επιθυμητές παρεμβάσεις. Άλλωστε για να διατηρήσει το πρόγραμμα την κοινωνική του διάσταση θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο ανά ωφελούμενο.

Ερ.: Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Απ.: Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη και συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

Ερ.: Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων συμπεριλαμβάνονται στα 15.000€;

Απ.: Όχι, το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων είναι επιπλέον των 15.000€, και επιδοτείται στο 100%, για τους ωφελούμενους των κατηγοριών Α’ και Β’, εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Ερ.: Σε περίπτωση που μια πρόταση τελικά δεν ενταχθεί στο πρόγραμμα ποιος επιβαρύνεται το κόστος της αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης;

Απ.: Το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης θα είναι επιλέξιμο μόνο εφόσον η πρόταση ενταχθεί τελικά στο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, το ενεργειακό πιστοποιητικό θα είναι απαραίτητο κατά την πώληση ή ενοικίαση μιας κατοικίας, επομένως δεν αποτελεί έξοδο χωρίς αντίκρισμα.

Ερ.: Εάν κατά τη 2η ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι δεν έχει επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας κατά μια ενεργειακή κατηγορία θα δικαιούται επιχορήγησης από το πρόγραμμα;

Απ.: Επειδή η ένταξη της πρότασης έχει γίνει μέσω συγκριτικής αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη την εξοικονόμηση ενέργειας που έχει αναφερθεί σε αυτή, είναι θέμα ισότιμης αντιμετώπισης των προτάσεων να εξετάζεται, κατά τον έλεγχο, η επίτευξη του εν λόγω στόχου. Εάν υπάρξουν μεγάλες αποκλίσεις δεν θα είναι δυνατή η χρηματοδότηση της πρότασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ερ.: Ποια είναι η διαδικασία υποβολής – έγκρισης των Προτάσεων;

Στο πρώτο στάδιο καλείται ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί και το αντίστοιχο κόστος.

Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στο ίδιο υποκατάστημα. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.

Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.

Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένου.

Υλοποίηση εργασιών.

2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου

Η εκταμίευση του δανείου ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης και τη λήψη του πρόσθετου κινήτρου της επιχορήγησης ο ωφελούμενος προσκομίζει:

α) τα παραστατικά των δαπανών

β) το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης

Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ.

Πιστοποίηση / Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ

Ερ.: Ποια τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι πολίτες για ένταξη στο πρόγραμμα;

Απ.: Τα δικαιολογητικά θα εξειδικευτούν στον οδηγό του προγράμματος και ενδεικτικά αναφέροντα:

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για την συναίνεση των συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις (δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο από το όποιο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η απαιτούμενη παρέμβαση) (έντυπό Παραρτήματος).

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου Ωφελούμενου

Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 συγκύριων ακινήτου (έντυπο Παραρτήματος)

ΕΤΑΚ ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης

Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος του Οικονομικού Έτους 20104

Αντίγραφο Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος (Ε1) του οικονομικού έτους 2010 (εισοδήματος 2009)

Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Στην περίπτωση που το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία του ενδιαφερόμενου:

Αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν και

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ενοίκου (Έντυπο Παραρτήματος):

ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια / πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, εξοχική ή άλλη κατοικία ή επαγγελματική στέγη

ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί,

ή

Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Έντυπο Προτάσεων Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος)

Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα (Έντυπο Παραρτήματος)

Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο μέρος των δικαιολογητικών υποβάλλονται από τον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών:

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για την συμμετοχή στο πρόγραμμα με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ορισμός εκπροσώπου πολυκατοικίας (Έντυπο παραρτήματος).

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου Εκπροσώπου Πολυκατοικία

Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο

ΕΤΑΚ για κάποιο από τα Διαμερίσματα ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)1

Έντυπο Προτάσεων Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος)

Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών

Έντυπο Επιμερισμού Κόστους ανά Ιδιοκτησία, υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και από όλους τους ιδιοκτήτες (Έντυπο παραρτήματος IV)

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα ως εκπροσώπου πολυκατοικίας (Έντυπο Παραρτήματος)

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται με την αίτηση, εκτός ίσως από την οικοδομική άδεια, αφορά σε έγγραφα που ο πολίτης είτε έχει στην κατοχή του (π.χ. εκκαθαριστικό) και δεν χρειάζεται να τα αναζητήσει σε κάποια υπηρεσία είτε αφορούν σε συμφωνίες μεταξύ ιδιωτών (π.χ. απόφαση γενικής Συνέλευσης πολυκατοικίας).

Ερ.: Ποιά θα είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των Προτάσεων που θα υποβάλλουν οι Ωφελούμενοι;

Απ.: Η ετήσια Εξοικονομούμενη Ενέργεια (kWh) ανά τ.μ. προς το κόστος παρέμβασης θα αποτελεί κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων που θα υποβληθούν. Δηλαδή δεν θα υπάρχει αριθμός προτεραιότητας, το πρόγραμμα θα έχει προκαθορισμένη διάρκεια όπου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις, στο πέρας της οποίας θα επιλεγούν, μετά από συγκριτική αξιολόγηση, οι καλύτερες προτάσεις όσο αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και όχι οι προτάσεις που κατατέθηκαν πρώτες. Η κατάταξη γίνεται ανά Υποπρόγραμμα σε επίπεδο Περιφέρειας.

Ερ.: Η τελική επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από τις Τράπεζες;

Απ.: Όχι η τελική επιλογή θα γίνει μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης και η απόφαση ένταξης των ωφελουμένων θα γίνει από το ΤΕΜΠΜΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΟΦΕΛΗ

Ερ.: Ποιά είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος; (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

Εξοικονόμηση ενέργειας

Μείωση εκπομπών CO2 ως αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας

H ευαισθητοποίηση και αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών για την αποδοτική χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος

H αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτήρια και στις πόλεις και η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη

H δημιουργία ευνοϊκού αστικού περιβάλλοντος

H κινητοποίηση των δυνάμεων της αγοράς προς όφελος της ανάπτυξης βιώσιμων κοινωνιών

Ερ.: Λέτε ότι θα προκύψει όφελος από το πρόγραμμα λόγω μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. Τι οικονομικό όφελος θα προκύψει για τον πολίτη από την εξοικονόμηση ενέργειας;

Απ.:Το ποσό της εξοικονομούμενης ενέργειας εξαρτάται από τον τύπο του κτηρίου, την κλιματική ζώνη, τις επεμβάσεις που θα γίνουν και βέβαια την ενεργειακή συμπεριφορά των ενοίκων. Για τον υπολογισμό της μείωσης της κατανάλωσης απαιτείται σχετική μελέτη, για το λόγο αυτό αποφασίσαμε το πρόγραμμα να εφαρμοσθεί στη βάση των συστάσεων των ενεργειακών επιθεωρητών. Έτσι για μια μονοκατοικία 100 τ.μ. που θα μονωθεί, το όφελος σε κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση στις βόρειες περιοχές της χώρας μπορεί να φτάσει και τις 23.000 kWh, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60%, μειώνοντας έτσι το ετήσιο κόστος για θέρμανση κατά 1.500 €.

Ερ.: Πόσα κτήρια εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν από το Πρόγραμμα;

Απ.:Εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν μέσω των παρεμβάσεων περίπου 100.000 νοικοκυριά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

Ερ.: Που μπορώ να βρω τους ενεργειακούς επιθεωρητές;

Απ.: Μετά την έκδοση του Π.Δ. των ενεργειακών επιθεωρητών θα δημιουργηθεί Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, www.ypeka.gr.

Ερ.: Πως μπορεί κάποιος να γίνει ενεργειακός επιθεωρητής;

Απ.: Στο Π.Δ. των ενεργειακών επιθεωρητών, το οποίο αναμένεται σύντομο να εκδοθεί, θα αναγράφεται η αναλυτική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, καθώς και τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να έχει για να μπορέσει να γίνει ενεργειακός επιθεωρητής. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα ο θεσμός των ενεργειακών επιθεωρήσεων θα υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής με τη χορήγηση Προσωρινών Αδειών Ενεργειακής Επιθεώρησης. Προς το παρόν, μπορεί κάποιος να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στη σελίδα www.buildingcert.gr. Σχετικά με την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των ανωτέρω θα υπάρξει σχετική δημοσιότητα, δελτία τύπου και ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείο, www.ypeka.gr.

 Ερ.: Αν κάποιος έχει παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια σχετικά με ενεργειακές επιθεωρήσεις μπορεί να γίνει ενεργειακός επιθεωρητής;

 Απ.: Στο δελτίο τύπου και στη σχετική ανακοίνωση θα αναφέρεται η διαδικασία και θα δίνονται πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια που πρέπει να παρακολουθήσει κάποιος για να γίνει ενεργειακός επιθεωρητής. Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά στον ΚΕΝΑΚ και στη διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Ερ.: Μπορεί κάποιος άμεσα να ξεκινήσει σεμινάρια;

Απ.: Τα σεμινάρια τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος σχετικά με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα στη βάση του ΚΕΝΑΚ και του Π.Δ. των ενεργειακών επιθεωρητών. Σίγουρα λοιπόν μετά την έκδοση του ΚΕΝΑΚ και του Π.Δ. των ενεργειακών επιθεωρητών θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι το κατάλληλο σεμινάριο που θα προδιαγράφεται σε αυτά.

Ερ.: Που μπορεί να βρει κάποιος περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων και το Π.Δ. των Ενεργειακών επιθεωρητών;

Απ.: Ο ΚΕΝΑΚ ήδη έχει δημοσιευθεί με το ΦΕΚ 407/Β΄/2010, ενώ το σχέδιο του Π.Δ. των ενεργειακών επιθεωρητών που είχε δημοσιευτεί προς διαβούλευση υπάρχει στο www.opengov.gr/minenv.

Ερ.: Για να ενοικιαστεί ή να πουληθεί μια κατοικία πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις;

Απ.: Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, όταν πρόκειται να ενοικιαστεί (ισχύει από 9.1.2011) ή να πουληθεί (ισχύει από 9.10.2010) ένα κτήριο θα πρέπει να προηγηθεί ενεργειακή επιθεώρηση του. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται η ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου, καθώς επίσης θα δίνονται συστάσεις για την επίτευξη ενεργειακής αναβάθμισης. Δεν απαιτείται η υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για την ενοικίαση ή την αγορά ακινήτου.

Τηλέφωνο Γραφείου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης (Help Desk): 801 11 36 300

http://www.ypeka.gr/

About irealtygr

Δείτε επίσης

Εκθεση Έπιπλο & Σπίτι Από 11 έως 19 Οκτωβρίου 2014 στο HELEXPO MAROUSSI

Στην εποχή της ανανέωσης και της δημιουργικότητας, η Έκθεση Σπιτιού ΕΠΙΠΛΟ & ΣΠΙΤΙ 2014 ανοίγει …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

4 − 3 =