Παρασκευή , 5 Ιουνίου 2020

Ενεργειακός Επιθεωρητής

Ενεργειακός Επιθεωρητής

Ενεργειακός Επιθεωρητής είναι κάθε Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ικανό να διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Νομικό Πρόσωπο, για την περίπτωση του παρόντος, νοείται εταιρεία οιασδήποτε εταιρικής μορφής, της οποίας τα μέλη – εταίροι, που έχουν τα προσόντα που ορίζονται με το παρόν, κατέχουν ατομική άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και τους χορηγείται αντίστοιχη Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Α΄ και Β΄ τάξης (με ισχύ δέκα ετών), όπως παρακάτω:

(Α) Κτιρίου

(Β) Λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης

(Γ) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού, όπου μόνο σε κτίρια κατοικίας συνολικής επιφάνειας έως 1000m2.

Η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου Β’ τάξης, αφορά στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια ανεξαρτήτως επιφάνειας και χρήσης.

Την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή μπορούν να αποκτήσουν:

(Α) Διπλωματούχοι μηχανικοί, απόφοιτοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής που χορηγούν πτυχία ισότιμα και αντίστοιχα της ημεδαπής,

(Β) Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (μόνο Α΄ τάξης δυνατότητα αναβάθμισης μετά από αποδεδειγμένη εμπειρία πέντε ετών),

Ο ενεργειακός επιθεωρητής καθώς και οι υπηρεσίες του ενεργειακού επιθεωρητή αφορούν την

παροχή συμβουλών για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας  που χρειάζεται το κτίριο για την ψύξη και την θέρμανση

Οι δραστηριότητες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων εντάσσονται στην οδηγία 2002/91/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

About irealtygr

Δείτε επίσης

X-10 / S-10

Το X-10 / S-10 είναι ένα “πρωτόκολλο επικοινωνίας” το οποίο επιτρέπει σε συμβατές συσκευές να …