Κυριακή , 7 Μαρτίου 2021

Το πρόγραμμα GreenBuilding

O κτιριακός τομέας θεωρείται ένας τομέας με πολύ σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Γι αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε το πρόγραμμα GreenBuilding στην Πράσινη Βίβλο για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα. Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο, στον κτιριακό τομέα αντιστοιχεί ποσοστό μεγαλύτερο από το 40% της τελικής ενεργειακής ζήτησης στην Ευρώπη.

Συγχρόνως, η βελτίωση της θέρμανσης και της ψύξης στα κτίρια, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς για εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξοικονόμηση αυτή θα συνεισφέρει στην ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού και στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει θέσεις εργασίες και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής στα κτίρια.

Το πρόγραμμα GreenBuilding ( GBP ) είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2005 και στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του τριτογενή τομέα στην Ευρώπη.

Επικεντρώνεται στην πραγματοποίηση ενεργειακών επεμβάσεων οικονομικά αποδοτικών και παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη και δημόσια αναγνώριση και προβολή σε οργανισμούς / επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και είναι διατεθειμένοι να δεσμευτούν στην υιοθέτηση μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας.

Περιγραφή

Η συμμετοχή στο GBP αρχίζει με τον σχεδιασμό και την υποβολή ενός προγράμματος δράσης στο οποίο καθορίζεται το πεδίο και η φύση των επεμβάσεων που δεσμεύεται να πραγματοποιήσει η επιχείρηση. Με βάση μια αρχική ενεργειακή καταγραφή, το πρόγραμμα δράσης πρέπει να καθορίσει το κτίριο/α στα οποία θα εφαρμοστούν οι επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα ενεργειακά συστήματα (θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού, ηλιακών συστημάτων για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, εξοπλισμού γραφείων, κ.λπ.) στα οποία θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις, καθώς επίσης και τα συγκεκριμένα μέτρα (πχ αλλαγή φωτιστικών, ανάκτηση θερμότητας κλπ), τα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν.

Εάν το πρόγραμμα δράσης γίνει αποδεκτό από το GreenBuilding, η επιχείρηση γίνεται Μέλος του προγράμματος. Τα Μέλη του προγράμματος παραμένουν ενεργά για τρία χρόνια από την υλοποίηση των επεμβάσεων.

Το GBP παρέχει σειρά τεχνικών εγχειριδίων που περιγράφουν κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για κάθε ενεργειακό σύστημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.

Τα εγχειρίδια εμπεριέχουν επίσης οδηγίες για διάφορα θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα, όπως «η χρηματοδότηση», η «ενεργειακή καταγραφή» και η «διαχείριση της ενέργειας».

Το GBP ενθαρρύνει τα μέλη του να προβούν σε κερδοφόρες επενδύσεις χωρίς την ανάγκη συγκεκριμένων οικονομικών κίνητρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι επενδύσεις GBP αφορούν στη χρήση ώριμων τεχνολογιών αγοράς και προϊόντων και υπηρεσιών, των οποίων η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι αποδεδειγμένη.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι μια έξυπνη επιχειρηματική κίνηση των οργανισμών. Τα μέλη του GBP έχουν άμεσα οφέλη, λόγω της εξοικονόμησης χρημάτων, από τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους, αλλά και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Επιτυγχάνουν τη μεγαλύτερη τεχνικά δυνατή και οικονομικά εφικτή εξοικονόμηση ενέργειας, αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα τους και την αξία των κτιρίων τους.

Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δηλώνει περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η ικανότητα των Μελών να δραστηριοποιούνται επιτυχώς στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος ενισχύει την αξιοπιστία τους στην αγορά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή της επιχείρησης τους τόσο προς τους καταναλωτές όσο και προς τους επενδυτές.

Η υποστήριξη που παρέχει το πρόγραμμα GreenBuilding στα Μέλη του έγκειται σε τεχνική πληροφόρηση και σε και προβολή και δημόσια αναγνώριση, όπως παρουσιάσεις στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και περιοδικά, παρουσιάσεις σε Εκθέσεις και Συνέδρια σε ολόκληρη την Ευρώπη, τακτικά Δελτία Τύπου και φυλλάδια και καταλόγους επιτυχημένων εφαρμογών. Η επίσημη πλακέτα Μέλους του GBP που δίδεται από την Ε.Ε. επιτρέπει στα Μέλη να προβάλλουν το υπεύθυνο επιχειρηματικό πνεύμα τους στους πελάτες τους.

Το GBP είναι συμπληρωματικό της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (2002/91/EC) καθώς ενθαρρύνει  την διερεύνηση και την επίτευξη περαιτέρω ενεργειακής εξοικονόμησης στον τριτογενή κτιριακό τομέα.

Στόχοι

Ο κύριος στόχος του προγράμματος GreenBuilding είναι η υλοποίηση επενδύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων του τριτογενή τομέα. Ο στόχος επιτυγχάνεται σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις με δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας ή την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εθελοντική βάση.

Το πρόγραμμα GreenBuilding προβλέπεται να βοηθήσει στο άνοιγμα των αγορών – συγκεκριμένα μέσω υποστήριξης με πληροφοριακό υλικό – των τεχνικών ικανοτήτων και του τρόπου δράσης, την πρόσβαση σε προσφερόμενες οικονομικές και ενεργειακές υπηρεσίες και στην επίτευξη επενδύσεων με σημαντικά οικονομικά οφέλη και αποδεκτούς χρόνους αποπληρωμής.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υλοποίηση επενδύσεων αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια του τριτογενή τομέα. Υλοποίηση επενδύσεων οι οποίες κρίνονται οικονομικά αποδεκτές από τους χρήστες των κτιρίων και βασίζονται σε ώριμες τεχνολογίες.

Το GreenBuilding συμπληρώνει και υπερβαίνει τα πρότυπα που επιβάλλονται από την Οδηγία Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων και τους ισχύοντες εθνικούς κώδικες για τα κτίρια.

Ενθαρρύνοντας τα επιπρόσθετα μέτρα αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το πρόγραμμα συμβάλλει ενεργά στην βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης για την ορθολογική χρήση ενέργειας στον τριτογενή τομέα.

Το GreenBuilding στοχεύει στην παροχή πληροφοριών και υποστήριξης, καθώς επίσης και δημόσια αναγνώριση των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι έτοιμες να αναλάβουν δεσμεύσεις για τη βελτίωση την ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων του τριτογενή τομέα.

Περισσότερα :

http://www.eu-greenbuilding.org/

http://www.cres.gr/greenbuilding/index.htm

About irealtygr

Δείτε επίσης

«Έξυπνο» σπίτι που λειτουργεί με φωνητικές εντολές δημιούργησε το ΙΤΕ

Έξυπνο σπίτι που λειτουργεί με φωνητικές εντολές από το ΙΤΕ

Το εξυπνο σπίτι που λειτουργεί με φωνητικές εντολές δημιούργησε το ΙΤΕ Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας στο …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

seventeen + 1 =